Công trình  :   CÔNG TY TNHH MAX SUCCEED.

Work           :   MAX SUCCEED CO., LTD.

                       Địa điểm     :   SỐ 3, ĐƯỜNG 15A, KCN BIÊN HÒA 2, TP. BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI.

Location        : NO.3, ROAD 15A, BIEN HOA 2 INDUSTRIAL ZONE, BIEN HOA CITY, DONG NAI PROVINCE.kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình/ inspection of bearing capacity,  evaluation of safety of the works

Cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình (Khả năng đảm bảo an toàn chịu lực công trình)./ Certificate of quality works (the ability to ensure a safe of the bearing constructions).