– Kiểm định đánh giá sự cố công trình: Đánh giá sự cố công trình nhằm mục đích xác định mức độ nguy hiểm, thiệt hại của công trình và nguyên nhân gây ra sự cố công trình.
– Kiểm định kiện cáo do bị gây thiệt hại: Xác định nguyên nhân gây hư hỏng công trình, đánh giá mức độ nguy hiểm công trình. Kiến nghị biện pháp sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa hư hỏng công trình.
– Kiểm định kiện cáo do hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư  và nhà thầu: Đánh giá chất lượng công trình xây dựng, xác định giá trị xây dựng tại thời điểm kiểm tra.
– Kiểm định kiện cáo do tài sản:  Xác định kết cấu tường chung, tường riêng và lấn chiếm không gian dựa vào các tiêu chí kỹ thuật.